Tạo mẫu in từ file word

Nội dung hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một mẫu in từ file word sẵn có.

Bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

 

Bước 1: Chuẩn bị file word có nội lập sẵn:

Bạn cần soạn thảo một nội mẫu theo ý muốn mà ở đó bạn cần chèn nội dung vào các vị trí cố định, các vị trí cần chèn dữ liệu được chỉ định nằm trong hai dấu {}, ví dụ vị trí chèn tên nghiệp đoàn bạn ghi , có thể tham khảo mẫu như sau:

Trong mẫu này có các vị trí cần chèn như sau:

-

-

-

Các vị trí sau để chèn một danh sách lao động vào form.

- : nếu là chèn dữ liệu dạng danh sách thì tham số này là bắt buộc cần có để chèn số thứ tự của dòng dữ liệu.

- Các vị trí chèn khác trong cùng một dòng phải bắt đầu bằng {l_ , ví dụ để chèn phần họ và tên vào cột này.

- : Chèn giới tính vào cột này

- : Chèn ngày sinh vào cột này

- : Chèn mục quê quán vào cột này.

 

* Chú ý : Các định nghĩa tham số sau đây để tự động chèn các thông tin của hệ thống vào nội dung word, các nội dung này là mặc định.

Tạo mẫu in từ file word

- : Chèn ngày hệ thống vào nội dung, ví dụ 24 (ngày thứ 24 trong tháng hiện tại)
- : Chèn tháng hiện tại vào nội dung
- : Chèn năm hiện tại vào nội dung
- : Chèn tên doanh nghiệp
- : Chèn địa chỉ doanh nghiệp
- : Chèn số điện thoại doanh nghiệp
- : Chèn số fax
- : Chèn tỉnh, nơi đặt trụ sở

 

Tạo mẫu in từ file word

 

2. Tạo mẫu báo cáo theo nhu cầu

Mẫu hình ảnh sau đây thể hiện các trường dữ liệu được lựa chọn

Tạo mẫu in từ file word

 

Sau khi tạo mẫu xong bạn nhấn Lưu thiết lập như với cách tạo mẫu báo cáo khác.

Truy cập mẫu báo cáo, chạy báo cáo và chọn Export để xuất dữ liệu ra file word.

Tạo mẫu in từ file word

Tạo mẫu in từ file word

 

Kết quả export ra file word.

Tạo mẫu in từ file word