HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

Để thêm mới một hồ sơ ứng viên bạn thực hiện theo các cách như sau.

Cách 1: Trên màn hình chính của phần mềm bạn truy cập vào menu theo hình sau.

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

 

Cách 2 : Từ menu của phần mềm

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

Cách 3 : Từ danh sách lao động

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

 

Màn hình thêm hồ sơ ứng viên nguồn

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn