Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

Để thêm mới một hồ sơ ứng viên bạn thực hiện theo các cách như sau.

Cách 1: Trên màn hình chính của phần mềm bạn truy cập vào menu theo hình sau.

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

 

Cách 2 : Từ menu của phần mềm

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

Cách 3 : Từ danh sách lao động

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn

 

Màn hình thêm hồ sơ ứng viên nguồn

Thêm hồ sơ ứng viên nguồn