Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Nội dung này hướng dẫn các banj thiết lập file mẫu và tạo mẫu in trực tiếp hoặc xuất file theo mong muốn. Để thực hiện bạn làm theo các bước như sau:Bước 1: =====================================================================

 

Chú ý: Các mẫu cần chèn hình ảnh bắt buộc phải sử dụng mẫu file MS Excel, có định dạng .xlsx ......... Các file còn lại có thể sử dụng file MS Word có định dạng .docx

Chuẩn bị file có nội dung sẵn, nội dung và định dạng được soạn thảo để có thể in trực tiếp trên máy in mà không cần chỉnh sửa sau khi xuất file.

Ví dụ mẫu dưới đây là định dạng file MS Excel, có các vị trí cần chèn nội dung như hình ảnh

Thiết lập mẫu in - xuất file

Sau khi chuẩn bị xong file cần thực hiện bước theo bạn truy cập vào bảng dữ liệu cần xuất nội dung, ví dụ danh sách lao động

 

Bước 2 : COPY mã định dạng vào file ========================================

 

Mở danh sách cần chèn mẫu để xuất file

Truy cập vào button Mở rộng và chọn Lấy mã chèn file mẫu

Thiết lập mẫu in - xuất file

Sau khi bạn mở màn hình sẽ xuất hiện các mã để chèn nội dung tương ứng với từng trường dữ liệu liên quan đến bảng mà bạn đang mở

Thiết lập mẫu in - xuất file


Bạn thực hiện copy các mã tương ứng vào file bạn đã chuẩn bị trước đó
 

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Bước 3: Tải file mẫu ===============================================

 

Sau khi bạn chuẩn bị đầy đủ các nội dung cũng như mã định dạng chèn dữ liêu trong file đã đầy đủ, bạn có thể tải file mẫu lên phần mềm để thực hiện quy trình tạo mẫu in. Để thực hiện việc này trên màn hình hiển thị mã chèn dữ liệu bạn nhấn vào Tải file mẫu

Thiết lập mẫu in - xuất file


Trên màn hình bạn nhấn vào Chọn file để chọn file mẫu bạn vừa hoàn thiện

Thiết lập mẫu in - xuất file

Sau khi chọn file và tải thành công, hệ thống sẽ đưa bạn đến màn hình điều chỉnh biểu mẫu, trên màn hình này bạn có thể điều chỉnh điều kiện cũng như định dạng cần hiển thị nội dung trên mẫu

Thiết lập mẫu in - xuất file

Mặc dù các trường dữ liệu cần hiển thi trên mẫu đã tự động được thiết lập tuy nhiên dữ liệu ở chế độ mặc định, nếu bạn cần thay đổi định dạng trường dữ liệu tương ứng từ nhấn vào giá trị mà muốn thay đổi định dạng để thiết lập

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Trên bảng tùy chỉnh bạn có thể chọn định dạng dữ liệu cần hiển thị trên mẫu

Thiết lập mẫu in - xuất file

Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ được dịch với trường dữ liệu này theo bảng sau

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Sau khi thiết lập định dạng thành công bạn nhấn vào Hoàn thành để thiết lập

 

 

Thiết lập mẫu in - xuất file

 


Bước 4: Lưu mẫu và xuất file ==============================================

 

 

Sau khi thiết lập các tùy chọn theo ý muốn bạn nhấn vào Lưu thiết lập để lưu mẫu

Thiết lập mẫu in - xuất file

Bạn nhập tiêu đề mẫu báo cáo sau đó nhấn Tạo mẫu để lưu mẫu báo cáo - form

 

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Sau khi màn hình như sau hiển thị bạn đã tạo mẫu thành công

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Bước 5: Xuất file ==============================================


Các mẫu form bạn tạo được sẽ hiển thị trên danh sách dữ liệu tương ứng mà bạn chọn để tải mẫu file trước đó trong Báo cáo và In.

 

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Để xuất hồ sơ theo mẫu với các bản ghi tương ứng bạn có thể thự hiện như sau.

1. Nếu bạn cần in một hoặc một số bản ghi bạn tích chọn vào các bản ghi tương ứng và nhấn vào Báo cáo & In ==> Chọn đến mẫu cần xuất.

2. Nếu bạn muốn xuất cho toàn bộ danh sách thì bạn bạn không cần chọn bản ghi nào mà chỉ cần nhấn vào mẫu tương ứng

 

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Nội dung file sau khi xuất - tùy theo mẫu là dạng danh sách hay form.

Với danh sách thì các dòng sẽ hiển thị tr&eciecirc;n 1 Sheet, còn form thì mỗi form sẽ hiển thị trên 1 sheet

Thiết lập mẫu in - xuất file

 

Chú ý với mẫu có danh sách kèm theo

Trong trường hợp mẫu của bạn có danh sách kèm theo bạn cần chú ý như sau

1. Đối với file excel: Sau khi copy mã nhận dạng và dán vào file bạn cần bổ sung chuồi list vào đầu chuỗi và sau dấu {