Thiết lập trúng tuyển trực tiếp

Phương pháp lựa chọn ứng viên trúng tuyển trực tiếp từ danh sách lao động trúng sơ tuyển giúp cho việc lập danh sách trúng tuyển mà không thông qua đơn hàng, phù hợp với các lao động giúp việc Đài loan hoặc với các ứng viên cũ đã xuất cảnh mà chưa cập nhật phần mềm.

Để thực hiện được việc này bạn làm như sau :

Truy cập vào menu Lao động --> Danh sách trúng sơ tuyển

Tích chọn lao động cần câp nhật

Tích vào Mở rộng --> Lựa chọn lao động trúng tuyển trực tiếp

Thiết lập trúng tuyển trực tiếp

Sau đó chọn các thông tin liên quan như thị trường, nghiệp đoàn.... và nhấn Cập nhật trúng tuyển

Thiết lập trúng tuyển trực tiếp

Danh sách lao động sau khi được cập nhật sẽ tự động vào danh sách trúng tuyển và thông tin đơn hàng liên quan là "Trúng tuyển trực tiếp - không theo đơn hàng";

Thiết lập trúng tuyển trực tiếp