Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

Đây là chức năng cho phép người quản lý có thể lập và theo dõi tiến độ hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh của lao động đã trúng tuyển, bao gồm toàn bộ các công việc và kết quả thực hiện của từng công việc theo từng thời điểm.

Để có thể lập và theo dõi tiến độ bạn cần cập nhật danh sách các công việc cần thực với một bộ hồ sơ từ khi trúng tuyển đến khi hoàn thành xuất cảnh. Để thực hiện việc này bạn vào menu sau : Thư viện -->  Hồ sơ cần hoàn thiện

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

Sau đó cập nhật danh sách các công việc hoặc các hồ sơ cần thực hiện với lao động

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

Trong mỗi bộ hồ sơ đều tiến độ dự kiến mà bạn có thể cập nhật, trong đó có 3 tiến độ cơ bản

1. Từ ngày bắt đầu làm hồ sơ --> ngày nộp đến các cơ quan chức năng

2. Từ ngày nộp --> Đến ngày nhận kết quả

3. Từ ngày có kết quả (ngày bắt đầu thực hiện, ngày cấp phép ... ) ---> Đến ngày hết hạn

Khi bạn nhập đủ thời gian dự kiến này hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian đến bước tiếp theo khi bạn cập nhật tiến độ cụ thể.

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

Đối với các hồ sơ có tích vào Ngày cấp, thực hiện cũng là ngày hoàn thành hồ sơ thì khi có ngày cấp phép hoặc có ngày thực hiện hệ thống tự hiểu là hồ sơ liên quan đã hoàn tất.


Sau khi đã lập được danh sách hồ sơ cần thực hiện bạn có thể thiết lập tiến độ công việc bằng các cách như sau:

Cách 1 : Vào danh sách lao động trúng tuyển, Tích chọn lao động cần cập nhật --> Tích vào Cập nhật hồ sơ --> Cập nhật tiến độ làm hồ sơ

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

 

Sau đó chọn hồ sơ cần cập nhật, đồng thời chọn nhóm tiến trình

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

- Nếu mới bắt đầu làm hồ sơ thì chọn nhóm tiến trình : Ngày bắt đầu làm hồ sơ, ngày bắt đầu sẽ là ngày bắt đầu làm hồ sơ và ngày kết thúc là ngày dự kiến nhận kết quả từ cơ quan quản lý.

- Nếu đã hoàn thiện hồ sơ và bắt đầu gửi cơ quan quản lý : Ngày gửi, nộp; Ngày bắt đầu là ngày nộp hồ sơ và  ngày kết thúc là ngày dự kiến nhận kết quả.

- Nếu đã nhận được hồ sơ hoàn thiện, hoặc hoàn thành công việc, hoặc tài liệu hồ sơ được cấp phép thì chọn : Ngày cấp phép, thực hiện; Ngày bắt đầu là ngày cấp phép hoặc ngày hoàn thành công việc, ngày kết thúc là ngày cần thực cấp hoặc làm lại tiến trình.

Chú ý : Ngày kết thúc  trong các tiến trình nếu không nhập hệ thống tự động tính toán dựa trên thiết lập thời gian dự kiến bước tiếp theo của từng nhóm hồ sơ do người dùng chủ động lập.

Sau khi lựa chọn xong nhấn vào Cập nhật tiến độ để cập nhật.


Để tìm kiếm các lao động theo tiến độ hồ sơ bạn chọn vào Cập nhật hồ sơ --> Tìm theo tiến độ hồ sơ

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

Ví dụ màn hình dưới đây là tìm kiếm các hồ sơ có ngày dự kiến gửi hồ sơ làm hộ chiếu nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01.11.2016 đến ngày 15.11.2016 ===> Sau khi nhập xong nhấn Tìm kiếm

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ


Để theo dõi tổng thể tiến độ hồ sơ bạn nhấn vào biểu tượng sau trên màn hình chính

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

Khi đó xuất hiện màn hình danh sách thể hiện tiến độ cụ thể của từng công việc với từng lao động; các ô màu đỏ là ô đã đến hạn hoặc quá hạn thực hiện mà chưa chuyển sang bước tiếp theo.

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ


Trên màn hình theo dõi tiến độ nếu bạn muốn cập nhật tiến độ thì bạn vào link sau, chọn một nhóm hồ sơ cần cập nhật.

Mặc định hệ thống hiển thị màn hình cập nhật ngày cấp phép hoặc hoàn thành công việc.

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ

 

Nếu bạn muốn cập nhật nhóm tiến trình khác thì trên màn hình cập nhật chọn vào nhóm tiến trình như màn hình

Cập nhật & theo dõi tiến độ làm hồ sơ