HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Đối tác và đơn hàng

1. Cập nhật thị trường

Đối tác và đơn hàng

2. Cập nhật danh sách đối tác và lịch tiếp đối tác nước ngoài

Đối tác và đơn hàng

3. Cập nhật đơn hàng

Đối tác và đơn hàng