Ngày dự kiến xuất cảnh & xuất cảnh

Để cập nhật ngày dự kiến xuất cảnh bạn thực hiện như sau:

Vào menu Lao động --> Danh sách trúng tuyển ---> Tích chọn lao động cần cập nhật ---> Cập nhật hồ sơ --> Cập nhật ngày dự kiến xuất cảnh

Ngày dự kiến xuất cảnh & xuất cảnh

 

Ngày dự kiến xuất cảnh & xuất cảnh

 


Để cập nhật ngày xuất cảnh bạn thực hiện như sau:

Vào menu Lao động --> Danh sách trúng tuyển ---> Tích chọn lao động cần cập nhật ---> Cập nhật hồ sơ --> Cập nhật ngày xuất cảnh

Ngày dự kiến xuất cảnh & xuất cảnh

 

Ngày dự kiến xuất cảnh & xuất cảnh


Điều chỉnh ngày xuất cảnh

Đối với các lao động vì một lý do nào đó mà thực tế chưa xuất cảnh hoặc cập nhật lại ngày xuất cảnh do đã cập nhật trước đó, khi đó bạn thực hiện như sau:

Vào danh sách lao động đang làm việc --> Tìm lao động cần cập nhật --> Tích vào các lao động cần cập nhật ---> Chọn Cập nhật hồ sơ --> Điều chỉnh ngày xuất cảnh.

- Nếu lao đông chưa thực sự đã xuất cảnh thì bạn để trống ngày xuất cảnh và nhấn cập nhật

- Nếu lao động cần điều chỉnh ngày xuất cảnh thì nhập ngày xuất cảnh mới và nhấn cập nhật.

Ngày dự kiến xuất cảnh & xuất cảnh

 

Ngày dự kiến xuất cảnh & xuất cảnh