Cập nhật lao động về nước, nghỉ phép, trốn, chết mất tích...

Chức năng này cho phép người quản lý cập nhật thông tin liên quan đến ngày về nước đối với lao động về nước, ngày trốn với lao động trốn ...

Để cập nhật được nhóm chức năng này bạn vào danh sách lao động đang làm việc thông qua menu : Lao động --> Danh sách đang làm việc

Cập nhật lao động về nước, nghỉ phép, trốn, chết mất tích...

Trên danh sách lao động đang làm việc tích chọn vào các lao động cần cập nhật --> Sau đó nhấn vào các chức năng tương ứng từ button Cập nhật hồ sơ để cập nhật ngày tương ứng cho các lao động đó

Cập nhật lao động về nước, nghỉ phép, trốn, chết mất tích...


Điều chỉnh ngày về nước

- Nếu bạn đã cập nhật lao động về nước mà thực tế lao động đó chưa về hoặc cần điều chỉnh ngày về thực tế thì thực hiện theo các bước sau:

Vào menu Lao động ---> Lao động đã về nước ---> Tìm đến lao động cần cập nhật ---> Tích chọn lao động tương ứng ---> Nhấn vào button Điều chỉnh ngày về nước

Nếu lao động chưa về thì bạn để trống ngày về và nhấn Cập nhật khi đó lao động được cập nhật sẽ quay lại danh sách đang làm việc.

 

* Đối với các lao động cần điều chình ngày về phép, trốn, chết - mất tích thì bạn thực hiện tương tự với các danh sách tương ứng

Cập nhật lao động về nước, nghỉ phép, trốn, chết mất tích...