Cập nhật phiếu trả lời cho lao động

Chức năng này để hỗ trợ người quản lý cập nhật số phiếu trả lời cho từng lao động.

Để thực hiện chức năng này bạn cần cập nhật danh sách qouta đã nhận được thông qua menu sau: Hồ sơ --> Đăng ký hợp đồng --> Đăng ký hợp đồng và thêm mới qouta nếu chưa có

Cập nhật phiếu trả lời cho lao động


Sau khi có danh sách qouta bạn vào menu Lao động --> Danh sách trúng tuyển

Tích chọn lao động cần cập nhật qouta và chọn Cập nhật hồ sơ --> Cập nhật số phiếu trả lời--> Chọn số phiếu cần cập nhật

Cập nhật phiếu trả lời cho lao động

 

Sau khi chọn xong số phiếu nhấn vào Cập nhật để lưu kết quả.

Trên màn hình sẽ thể hiện số lao động nam và nữ còn được cấp phép tương ứng với mà qouta.

Cập nhật phiếu trả lời cho lao động

Sau khi cập nhật thành công thì mỗi lao động được lựa chọn sẽ tự động được gán số qouta tương ứng (trong tab Đăng ký lao động) và hệ thống tự động tính toán lại số lượng lao động còn được phép tham gia với số qouta được chọn.

Cập nhật phiếu trả lời cho lao động


Trong trường hợp số lao động được lựa chọn không phù hợp với qouta thì hệ thống sẽ thông báo

Cập nhật phiếu trả lời cho lao động

Nếu bạn muốn tìm kiếm các lao động phù hợp với Phiếu trả lời được chọn thì nhấn vào Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tìm các lao động phù hợp.