Cập nhật kết quả sơ tuyển

Đối với mỗi ứng viên nguồn, để có thể lựa chọn tham gia thi tuyển các đơn hàng thì cần phải vượt qua vòng sơ tuyển (trúng sơ tuyển).

Để thiết lập một hoặc nhiều ứng viên nguồn trúng sơ tuyển cần thực hiện như sau.

Bước 1 : Trung cập vào menu Danh sách chưa sơ tuyển

Cập nhật kết quả sơ tuyển

Bước 2 : Trên danh sách ứng viên nguồn, tích chọn các lao động cần cập nhật

Cập nhật kết quả sơ tuyển

Bước 3 : Vào menu Mở rộng --> Chọn CẬP NHẬT KẾT QUẢ SƠ TUYỂN

Cập nhật kết quả sơ tuyển

Bước 4 : Chọn kết quả sơ tuyển và nhấn Lưu để cập nhật

Cập nhật kết quả sơ tuyển

Sau khi cập nhật kết quả ứng viên trúng sơ tuyển tự động các lao động này sẽ vào danh sách Trúng sơ tuyển

Cập nhật kết quả sơ tuyển