Cập nhật đơn vị phái cử

Cập nhật đơn vị phái cử

Để cập nhật đơn vị phái cử cho lao động bạn cần cập nhật danh sách Đơn vị phái cử thông qua menu

Cập nhật đơn vị phái cử


Sau khi có danh sách đơn vị phái cử bạn thực hiện các bước như sau:

Lao động --> Danh sách lao động trúng tuyển ---> Tích chọn lao động cần cập nhật  --> Cập nhật hồ sơ --> Cập nhật đơn vị phái cử

Cập nhật đơn vị phái cử

 

Màn hình cập nhật cập nhật Đơn vị phái cử

Cập nhật đơn vị phái cử