Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Tài liệu này giới thiệu các quy chuẩn để người dùng thao tác với phần mềm được thuận lợi.

 

I. Danh sách bản ghi

Trên mỗi danh sách quy chuẩn có thể có các button chức năng như sau:

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Mặc định gồm : Thêm mới, Xóa bản ghi, Tìm kiếm

Các button có thể có hoặc không tùy theo mỗi loại danh sách được cung cấp : Báo cáo & In, Tùy chọn, Mở rộng

Ứng với mỗi bản ghi trên danh sách mặc định có các link như sau

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

-Biểu tượng Quy chuẩn thao tác dữ liệu để bạn mở xem chi tiết nội dung bản ghi

- Biểu tượng Quy chuẩn thao tác dữ liệu để thực hiện xóa một bản ghi trên danh sách

- Ngoài ra trên danh sách mặc định chức năng tìm kiếm nhanh, đây là chức năng cho phép tìm kiếm nhanh theo một nhóm điều kiện được mặc định, mỗi danh sách tương ứng sẽ có một nhóm cột nhất định.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Ngoài ra đối với danh sách có số bản ghi lớn hơn 50 thì hệ thống tự động tách trang và hiển thị ở cuối danh sách.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

 

II. Xóa một bản ghi trên danh sách.

Để xóa một hoặc nhiều bản ghi trên danh sách bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1 : Tích vào các checkbox tương ứng với một bản ghi trên danh sách

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Bước 2 : Nhấn vào xóa bản ghi

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Bước 3 : Hệ thống sẽ xác nhận bạn có thực sự muốn xóa các bản ghi đã lựa chọn hay không, nếu đồng thì chọn Đồng ý, nếu không thì chọn Bỏ qua.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi bạn nhấn vào Đống ý hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu để xóa.

Hệ thống chỉ xóa các bản mà không có dữ liệu thành phần liên quan.

 

II. Thêm mới bản ghi

Bước 1 : Để thêm mới một bản ghi bạn nhấn vào buttun Thêm mới

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi đó hệ thống sẽ mở ra màn hình thêm mới bản ghi.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Trên màn hình các trường trường được đánh dấu * là các trường bắt buộc phải nhập.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết bạn nhấn vào Lưu thêm mới.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Nếu các giá trị hợp lệ hệ thống sẽ thêm mới bản ghi và mặc định trở về trang danh sách, nếu giá trị nhập vào không hợp lệ hệ thống sẽ có thông báo.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

 

III. Thay đổi thông tin bản ghi

Nếu bạn cần thay đổi nội dung một bản ghi nào đó thì thực hiện như sau:

Trên trang danh sách bạn nhấn vào biểu tượng Sửa

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi bạn nhấn vào link này hệ thống tự động chuyển trang chi tiết bản ghi, đây là trang chỉ xem nội dung không được thao tác.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Nếu bạn muốn cập nhật nội dung bản ghi thì nhấn vào Sửa thông tin hệ thống sẽ mở ra màn hình để bạn thay đổi nội dung bản ghi.

Các điều kiện nhập trường dữ liệu tương tự khi thêm mới

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Trên màn hình chi tiết bản ghi, nếu bạn muốn thực hiện ghi chú cho bản ghi này thì nhập nội dung vào "Nội dung ghi chú" sau đó nhấn Gửi.

 

IV. Tìm kiếm bản ghi

Để tìm kiếm các bản ghi theo điều kiện nào đó bạn có 2 cách.

1. Tìm kiếm nhanh từ màn hình danh sách.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Nếu cần tìm kiếm bạn nhập điều kiện cần tìm tương ứng với mỗi cột trên danh sách sau đó nhấn vào biểu tượng màu xanh góc phải màn hình.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

2. Tìm kiếm chi tiết: Để thực hiện chức năng này bạn nhấn vào Tìm kiếm trên màn hình danh sách

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi đó hệ thống sẽ mở ra màn hình tìm kiếm chi tiết.

Bạn cần nhập vào các điều kiện cần lọc dữ liệu, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu