HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phê duyệt chứng từ

Đây là chức năng để người cho thẩm quyền phê duyệt các chứng từ (ví dụ Ban giám đốc), các chứng từ sau khi được phê duyệt mới có giá trị.

Để phê duyệt một chứng từ bất kỳ vào vào chứng từ đó, hoặc tìm kiếm nhanh trên màn hình theo số chứng từ mà nhân viên trình ký

Phê duyệt chứng từ

Trên màn hình chi tiết về chứng từ đó bạn vào button Duyệt chứng từ

Phê duyệt chứng từ

Ssu đó chọn Đã duyệt để đồng ý với chứng từ.

Với chứng từ đã duyệt thì tự động được khóa lại và không được phép sửa xóa, tuy nhiên người có chức năng mở khóa sẽ mở được khóa để cập nhật.

Nếu hủy chứng từ thì nhấn vào Hủy chứng từ

Nếu chưa duyệt thì không làm gì cả.

Khi bạn nhấn vào bất kỳ một trạng thái nào thì hệ thống đều thông báo và cần xác nhận trước khi thực hiện

Phê duyệt chứng từ

Nếu đồng ý thì nhấn Đồng ý.

Một chứng từ đã được duyệt

Phê duyệt chứng từ