Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Dưới đây là quy chuẩn chung trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của phần mềm được áp dụng cho tất cả các bảng dữ liệu

 

Danh sách các bản ghi

Khi truy cập vào một danh sách bất kỳ chúng sẽ thấy có các button cơ bản như sau, một số danh sách đặc biệt sẽ có thêm một số button khác.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Với mỗi button này sẽ thực hiện công việc khác nhau tùy theo nhu cầu thực tế:

- Tìm kiếm là để mở form thực hiện tìm kiếm bản ghi

- Thêm mới : mở form để thực hiện thêm mới bản ghi

- Xóa bản ghi : để xóa một hoặc nhiều bản ghi được lựa chọn

Trên danh sách này mặc định mỗi trang dữ liệu hiển thị 50 bản ghi được đánh số từ trang số 1 và các bản ghi được đánh số từ 1->xxx tùy theo số thứ tự trang đang được mở.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Trên danh sách thể hiện các cột dữ liệu mặc định của phần mềm (một số bảng cho phép người dùng chủ động lựa chọn) và tương ứng với mỗi cột dữ liệu sẽ cho phép tìm kiếm nhanh các dữ liệu theo yêu cầu.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Nếu bạn cần tìm kiếm nhanh theo một cột nào đó thì nhập từ khóa cần tìm và nhất vào biểu tượng Tìm kiếm màu xanh bên phải để thực hiện tìm kiếm. Một số trường dữ liệu là dạng ngày thì bạn cần nhập ngày hoặc dạng lựa chọn thì bạn cần chọn giá trị cần tìm....

* Với mỗi bản ghi trên danh sách bạn nhấn đúp vào bản ghi tương ứng để mở trang thông tin chi tiết về bản ghi đó.

* Bên phải bản ghi là các button chức năng liên quan. Nếu muốn xem chi tiết bản ghi thì bạn nhấn vào biểu tượng Quy chuẩn thao tác dữ liệu để mở trang chi tiết, với các bản ghi có biểu tượng Quy chuẩn thao tác dữ liệu ở bên cạnh là các bản ghi đã được khóa số liệu bạn chỉ có thể xem mà không được xóa hoặc sửa bản ghi .

* Ô checkbox (Quy chuẩn thao tác dữ liệu) gắn với mỗi bản ghi sẽ có vai trò khác nhau trong từng trường hợp cụ thể.

 

Thêm mới bản ghi

Để thêm mới bản ghi bạn thực hiện các bước như sau:

1. Trên danh sách bạn nhấn vào Thêm mới để mở màn hình thêm mới

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

2. Nhập các giá trị cần thiết vào màn hình

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

* Các trường dữ liệu được đánh dấu (*) là các ô bắt buộc nhập hoặc phải chọn.

* Các trường dữ liệu cho phép bạn tải file, nếu cần tải file bạn nhấn vào Tải file, sau đó lựa chọn file dữ liệu cần tải, hệ thống sẽ tự động tải file dữ liệu lên máy chủ và sẽ hoàn tất khi nào báo trạng thái 100%.

* Đối với các dữ liệu dạng ngày bạn cần nhập theo định dạng ngày-tháng-năm (dd-mm-yyyy) hoặc lựa chọn ngày từ bản lịch.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

3. Sau khi nhập xong các dữ liệu cần thiết bạn nhấn vào button Lưu thêm mới để lưu dữ liệu vừa nhập.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Nếu dữ liệu bạn nhập vào còn thiếu các ô bắt buộc thì hệ thống sẽ báo

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Nếu thêm mới thành công hệ thống sẽ quay trở về danh sách hoặc về màn hình chi tiết bản ghi vừa nhập (tùy theo bảng dữ liệu được thiết lập)

 

Cập nhật thông tin bản ghi

Để sửa thông tin một bản ghi bạn thực hiện như sau:

1. Nhấn đúp vào bản ghi trên danh sách hoặc nhấn vào biểu tượng Quy chuẩn thao tác dữ liệu tương với bản ghi cần mở.

2. Trên màn hình chi tiết bản ghi bạn nhấn vào Sửa thông tin để mở ra màn hình cập nhật thông tin

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

3. Trên màn hình cập nhật thông tin bạn nhập các giá trị cần thay đổi, phương thức và cách nhập tương tự khi thêm mới

4. Sau khi nhập xong nhấn vào Lưu thay đổi.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Xóa bản ghi

Để xóa bản ghi bạn thực hiện các bước như sau.

1. Trên danh sách bản ghi bạn tích chọn vào bản ghi cần xóa (có thể chọn một hoặc nhiều)

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

2. Sau khi bạn lựa chọn xong thì button Xóa bản ghi cũng chuyển sang trạng thái sẵn sàng, nếu muốn xóa bạn nhấn vào Xóa bản ghi

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi đó hệ thống sẽ xác nhận bạn có muốn xóa không, nếu đồng ý thì nhấn vào Đồng ý ngược lại thì nhấn Bỏ qua.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Sau khi bạn nhấn Đồng ý hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu cần xóa, nếu dữ liệu cần xóa có các dữ liệu liên kết hệ thống sẽ xác nhận lại lần nữa và bạn nhấn đồng ý để xóa.

 

Tìm kiếm bản ghi

Để tìm kiếm bản ghi bạn thực hiện như sau.

1. Trên màn hình danh sách bạn nhấn chọn Tìm kiếm

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

2. Trên màn hình tìm kiếm bạn nhập vào các giá trị cần thiết để tìm kiếm

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

* Đối với các dữ liệu dạng ngày hoặc số bạn có thể tìm kiếm trong một khoảng giá trị nhất định bằng cách nhập vào từ giá đến giá trị.

* Đối với các dữ liệu dạng text, hoặc ngày... để tìm các bản ghi bất kỳ mà trường tương ứng đã có dữ liệu dữ liệu (bất kỳ là gì) thì bạn nhập ô đó là KHACTRONG, nếu tìm các bản ghi mà có trường đó là rỗng (chưa nhập) thì bạn nhập vào TRONG

* Đối với trường dữ liệu dạng dropdown ngoài việc chọn các giá trị chính xác bạn có thêm hai lựa chọn

- Đã chọn... Nếu bạn chọn giá trị này thì hệ thống sẽ tìm tất cả bản ghi mà trường đó đã có dữ liệu

- Chưa chọn.... nếu bạn chọn giá trị này thì hệ thống sẽ tìm tất cả các bản ghi mà trường đó chưa có giá trị

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Sau khi nhập xong các giá trị cần tìm bạn nhấn vào Tìm kiếm để thực hiện lọc dữ liệu theo yêu cầu.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu