HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

In barcode cho sản phẩm

Đây là chức năng cho phép bạn in mẫu barcode cho các hàng hóa đang lưu trữ trên phần mềm, bạn có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau

Cách 1: Trên danh sách sản phẩm bạn có thể chọn Xuất file --> In nhãn barcode

Với cách này bạn có thể in một lần cho tấ cả các sản phẩm

In barcode cho sản phẩm

 

In barcode cho sản phẩm

 

Cách 2: Trên trang thông tin chi tiết sản phẩm chọn Tác nghiệp --> In nhãn barcode

Với cách này bạn chỉ in nhãn cho một sản phẩm cụ thể

In barcode cho sản phẩm

 

In barcode cho sản phẩm