HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Cập nhật thu chi tiền mặt

Để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài chính bạn truy cập vào các menu sau

 

Tham khảo thêm:

- Quy chuẩn thao tác dữ liệu

- Quy chuẩn mở rộng

 

Cập nhật thu chi tiền mặt